t-productions

programming & interface

Algemene voorwaarden

30/10/2017
 
VERKOOPSVOORWAARDEN
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 
 
1) OFFERTES
Opgemaakte offertes zijn geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode is aangeduid, gedurende 14 dagen na de dagtekening. Enkel erkende vertegenwoordigers kunnen T-PI geldig verbinden. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven op de offerte, factuur en/of bestelbon.
 
 
2) LEVERING- en UITVOERINGSTERMIJN
Levering gebeurt bij T-PI, behoudens ander sluitende schriftelijke afspraak. Alle opgegeven leveringen en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding of boete. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren, te verbreken en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren (tenzij specifiek anders vermeld op offerte, bestelbon of factuur).
 
 
3) FACTUUR en BETALING
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant betaalbaar, te 9000 Gent, Sint-Pietersaalststraat 2 (na afspraak). De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door T-PI aangegeven wijze. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Elk verschuldigd bedrag zal van rechtswege en zonder dat sommatie en ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidintrest opleveren, berekend op basis van de referentie intrestvoet van de Europese Centrale Bank. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met 15% als conventionele forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 50 euro vergoeding per factuur, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. * Lees ook aandachtig onderdeel 5) domeinnamen en hostings.
 
 
4) EIGENDOMSVOORBEHOUD
Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs (* Lees ook aandachtig onderdeel 5) domeinnamen en hostings). Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug te eisen bij de klant op zijn/haar risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd en/of in gebruik zijn, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn/haar bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Intussen moeten de goederen in dezelfde staat bewaard blijven.
 
 
5) DOMEINNAMEN en HOSTINGS *
Domeinnamen en hostings dienen uiterlijk op de aangegeven vervaldatum van de factuur te worden betaald. Indien het totale bedrag van de factuur niet op de rekening staat ten laatste op de vervaldatum van de factuur worden de e-mail- en web-hosting(s) en gekoppelde domeinnamen geannuleerd. Dit kan lijden tot verlies van data zoals e-mail conversaties en database/websitegegevens. Om een geannuleerde domeinnaam uit quarantaine te halen wordt een kost van 100 euro eclusief 150 euro administratieve kosten en exclusief kosten van de domeinnaam en hosting zelf aangerekend. T-PI stelt domeinnamen en hostings terbeschikking op jaarbasis waarbij alle eigendomsrechten bij T-PI blijven, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.
 
 
6) KLACHTEN
Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk per aangetekende post brief aan T-PI (Tomas De Bruyne - Sint-Pietersaalststraat 2, 9000 Gent) is gericht kan binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering of uitvoering, respectievelijk na de factuurdatum. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekking ervan gemeld te worden op de wijze zoals in dit artikel uiteengezet. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag.
 
Heb je vragen? Neem gerust contact op, of vraag een vrijblijvende offerte.
Δ